ja_mageia

"จากการที่เราได้โปรโมตจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เรารู้สึกภูมิใจที่มีผู้เข้าชมเวบไซด์ paknam.com มากกว่าห้าแสนคนจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก"

Richard Barrow
ริชาร์ด แบร์โรว์

ปากน้ำ เว็บ เน็ตเวิร์ค


สถานที่ท่องเที่ยว: ตลาดน้ำบางพลี
old bang phli market

ตลาดน้ำบางพลี Click for Thai language Click for English language

สถานที่: Bang Phli Riverside Market
ที่ตั้ง: ตำบลบางพลีใหญ่
เวลาทำการ: ทุกวัน 8.00น. - 17.00น.
ค่าเข้าชม: ฟรี


เลื่อนลงเพื่อดูอัลบั้มภาพและแผนที่ทางอากาศ

ตลาดน้ำบางพลีมีอายุ 141 ปีเดิมชื่อ “ตลาดศิริโสภณ”เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดหนึ่งพื้นตลาดทำจากไม้สามารถเดินติดต่อกันได้ถึง 500 เมตรตลาดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของคลองสำโรงช่วงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ตลาดน้ำบางพลีถือว่าเป็นชุมชนใหญ่และรุ่งเรืองมากในอดีตเป็นตลาดขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพฯการเดินทางในสมัยก่อนจะใช้คลองสำโรง

ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2350 สุนทรภู่กวีเอกของไทยไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลงได้แต่งนิราศเมืองแกลงขึ้นและมีตอนที่กล่าวว่าผ่านอำเภอบางพลีในอดีตมีคนหนาแน่นตลาดน้ำบางพลีจึงถือได้ว่าเป็นตลาดน้ำประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีวัฒนธรรมมากมายสมควรอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและหวงแหนวัฒนธรรมเก่าแก่ของบรรพบุรุษสืบต่อไป

(ที่มา: หนังสือ "แนะนำจังหวัดสมุทรปราการ")

อัลบั้มภาพ

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ

เครื่องหมายระบุที่ตั้งของตลาดน้ำบางพลี


Google Map
ContentMap by Turismo.eu

 

Comments 

 
0 # 2010-05-19 12:55
ลองแวะมาเที่ยวซ ิ มีของที่น่าสนใจ มากมาย ก่อนเข้ามาเดินเ ที่ยวในตลาดโบรา ณบางพลี ก็แวะไหว้หลวงพ่ อโต (วัดบางพลีใหญ่ใ น) ก่อนก็ดีนะ
Reply
 
 
+1 # 2010-07-27 02:11
วัดบางพลีมีทั้ง หมดกี่วัดครับ
Reply
 
 
0 # 2010-08-14 14:05
เข้ามาเที่ยวกัน เยอะๆๆๆนะคร้า!! !!!!!!!!!!!!!!
Reply
 
 
-1 # 2010-08-28 13:16
วัดที่บางพลี มี 2 วัด คือวันบางพลีใหญ ่ในและวัดบางพลี ใหญ่กลางค่ะ
Reply
 
 
0 # 2010-09-06 10:10
ตลาดนำหน้าเที่ย
Reply
 
 
0 # 2010-11-08 16:14
อยากให้คนบางพลี รักกันไว้มากๆคร ับ
Reply
 
 
+1 # 2011-04-22 11:35
อยากให้แนะนำที่ พักในอ.บางพลี ที่สะอาด ปลอดภัย(พักประม าณ 1-2 เดือน) เพราะจะเข้ามาทำ งานในพื้นที่นี้ แต่ไม่รู้จักที่ พักเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน ะคะ
Reply
 
 
+1 # 2011-05-15 01:23
อยากเชิญชวนทุกท ่านมาไหว้พระหลว งพ่อโตแวะเที่ยว ตลาดโบราณบางพลี กันแยะๆนะคะ ,นำรถมาจอดที่บิ ๊กซีบางพลีและเด ินข้ามเรือไปท่า นละ 1 บาท สะดวกสบาย,ชาวตล าดโบราณบางพลี ยินดีต้อนรับคะ
Reply
 
 
+1 # 2011-05-15 01:25
วันวิสาขบูชาแวะ มาไหว้พระหลวงพ่ อโตและเดินเล่นต ลาดน้ำโบราณบางพ ลีกันแยะๆนะครับ
Reply
 
 
0 # 2011-05-15 01:26
แวะมาเที่ยวตลาด โบราณบางพลีกันแ ยะๆนะครับ อย่าลืมแวะอุดหน ุนขนมหวานร้านแม ่ติ๊กของน้องไทด ้วยนะครับ
Reply
 
 
-1 # 2011-05-15 01:27
มาเดินเที่ยวตลา ดโบราณบางพลีอย่ าลืมแวะชิมเย็นต าโฟกันนะคะ ร้านเราเป็นร้าน เล็กๆ อยู่เยื้องๆบิ๊ก ซีบางพลี
Reply
 
 
0 # 2011-05-15 01:28
มาเดินเล่นตลาดโ บราณบางพลี อย่าลืมแวะอุดหน ุนหมูสะเต๊ะร้าน ปาติ๋มด้วยนะคะ ร้านอยู่ตรงท่าเ รือข้ามไปบิ๊กซี บางพลีคะ,รักทุค
Reply
 
 
0 # 2011-05-15 01:30
วันหยุดสุดสัปดา ห์แวะมาเดินเที่ ยวตลาดโบราณบางพ ลีกันแยะๆ นะครับ ชาวตลาดโบราณบาง พลียินดีต้อนรับ ทุกท่านครับ
Reply
 
 
0 # 2011-05-15 01:31
วันวิสาขบูชามาไ หว้พระขอพรหลวงพ ่อโตแวะเดินเล่น ตลาดน้ำโบราณบาง พลีกันด้วยนะครั
Reply
 
 
0 # 2011-05-15 01:46
คุณภัทรา แวะมาเยี่ยมชมได ้นะคะ อยู่ใกล้ๆวัดหลว งพ่อโต
Reply
 
 
+1 # 2011-05-16 00:14
อย่าลืมแวะหม่ำเ ตี๋ยวเนื้อร้านป ้าหมวยด้วยนะคะ ร้านอยู่ยื้องๆ บิ๊กซีบางพลีนะค
Reply
 
 
-2 # 2011-05-16 00:15
อย่าลืมแวะหม่ำข นมจีนสารพัดน้ำย า ที่ร้านป้ามลด้ว ยนะคะ ร้านอยู่เยื้องๆ บิ๊กซีบางพลี ข้ามเรือเดินมาน ิดหน่อย ก็จะเจอร้านป้าม ลนะคะ
Reply
 
 
+1 # 2011-05-16 00:16
อย่าลืมแวะอุดหน ุนขนมหวานร้านแม ่ติ๊กของน้องไทท ี่ตลาดโบราณบางพ ลีด้วยนะคะ ร้านอยู่ที่ตลาด ดเก่าเยื้องๆ บิ๊กซีบางพลีนะค
Reply
 
 
+1 # 2011-05-16 00:17
มาเดินเที่ยวตลา ดโบราณบางพลี อย่าลืมแวะอุดหน ุนหัตถกรรมไม้จา กเมืองแพร่ที่ร้ านด้วยนะคะ มีหลายอย่างให้เ ลือกซื้อนะคะ สวยๆ ทั้งนั้นเลย
Reply
 
 
+2 # 2011-05-16 00:18
อย่าลืมแวะอุดหน ุนหมูสะเต๊ะร้าน ป้าติ๋มกันด้วยน ะคะ ร้านอยู่ตรงท่าเ รือข้ามมาจากบิ๊ กซีบางพลี รับรองความอร่อย นะคะ
Reply
 
 
+2 # 2011-05-16 00:18
มาไหว้พระหลวงพ่ อโตและเดินเที่ย วตลาดน้ำโบราณบา งพลีกันแยะๆนะคะ ชาวตลาดโบราณบาง พลียินดีต้อนรับ ทุกท่านคะ
Reply
 
 
+1 # 2011-05-16 00:19
มาเดินตลาดโบราณ บางพลี อย่าลืมแวะอุดหน ุนขนมร้านเจ๊หมว ยกันด้วยนะคะ ทำสดๆ ใหม่ๆ ทุกวันคะ
Reply
 
 
+2 # 2011-05-16 06:33
เดินเล่นตลาดน้ำ โบราณบางพลี แวะอุดหนุนน้ำเก ๊กฮวยที่ร้านด้ว ยนะครับ ร้านอยู่เยื้องๆ บิ๊กซีบางพลีนะค รับ
Reply
 
 
0 # 2011-05-16 06:34
ไหว้พระหลวงพ่อโ ตแวะเดินเล่นตลา ดน้ำโบราณบางพลี แวะร้านขนมชั้นแ ม่บุญศรี ซื้อหมี่กรอบหงษ ์สุวรรณไปฝากที่ บ้านด้วยนะคะ
Reply
 
 
0 # 2011-05-16 06:35
วันหยุดแวะมาเที ่ยวตลาดน้ำโบราณ บางพลี อย่าลืมแวะอุดหน ุนบาร์บีคิว ลุงแดงกันด้วยนะ ครับ ไม้ละ 10.- อร่อยๆ
Reply
 
 
+1 # 2011-05-16 06:36
อย่าลืมแวะอุดหน ุนกาละแมกวนใหม่ ๆ ของแม่แฉล้มที่ต ลาดโบราณบางพลีด ้วยนะคะ กวนใหม่ ๆ ทุกวัน รับรองความอร่อย
Reply
 
 
0 # 2011-05-16 06:38
วันหยุดแวะมาเที ่ยวตลาด้ำโบราณบ างพลี อย่าลืมแวะหม่ำเ ตี๋ยวหมูร้านเกี ยง, ร้านอยู่ตรงหัวม ุมตลาดเก่า รับรองความอร่อย ๆ ๆ ๆ ๆๆๆ
Reply
 
 
+3 # 2011-05-23 13:42
อยากทราบจังเลยร ้านก๋วยจั๊บญวนย ้ายไปอยู่ที่ใหน ครับจะตามไปทานค รับร้านนี้อร่อย ม้ากใครทราบช่วย บอกที่ครับ ขอบคุณมากครับถ้ าบอกว่าร้านนี้อ ยู่ที่ใหน
Reply
 
 
0 # 2011-05-23 13:43
อยากทราบจังเลยค รับร้านก๋วยจับญ วนย้ายไปอยู่ที่ ใหนครับใครทราบช ่วยบอกที่ครับ
Reply
 
 
+2 # 2011-05-28 00:43
อยากทราบจังเลยค รับร้านก๋วยลจั๊ บญวนย้ายไปอยู่ท ี่ใหนครับร้านนี ้อร่ิอยมากครับใ ครทราบบ้างครับร ้านนี้ย้ายไปอยู ่ที่ใหนครับช่วย บอกที
Reply
 
 
+2 # 2011-05-28 00:45
ไม่มีใครทราบเลย ครับ ขออภัยด้วย
Reply
 
 
+2 # 2011-05-28 00:46
ถ้าอยากทราบเรื่ องร้านก๋วยจับญว น รบกวนมาสอบถามกั บคุณเปียที่ร้าน นวดใกล้ๆ ท่าเรือบิ๊กซีนะ คะ
Reply
 
 
-2 # 2011-06-08 12:27
ผมลุงแดงตัวดำๆ ขายผักกระเฉด ผักบุ้ง มะรุม ดอกแค ผักปลูกเองตามธร รมชาติ ขายอยู่ใต้ป้ายว ัดบางพลีใหญ่ใน ริมคลอง ครับ ไม่ซื้อไม่เป็นไ ร แวะมาคุยเล่นกับ ผมได้นะคร้าบ
Reply
 
 
+1 # 2011-09-30 14:33
มีร้านขายukulel eและกีต้าร์ด้วย ครับ
Reply
 
 
+2 # หนุ่ม 2012-07-30 11:34
ไปมา2ครั้งแล้วค รับน่าเดินเที่ย วซื้อของมากๆบรร ยากาศเหมือนตลาด บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราสมัยก ่อน ของกินก็เยอะ ก๋วยเตี๋ยวอร่อย แม่ค้าอัธยาศัยด ีทุกร้าน วันนั้นไปมายังซ ื้อว่าวปักเป้าม าฝากหลาน อันละแค่ 20 บาท ถุกมาก ๆ แต่นิดนึงนะครับ ขอทานเยอะไปหน่อ ยทำให้เสียบรรยา กาศไปบ้างบางส่ว น ใครยังไม่เคยไปล องไปเดินเที่ยวน ะครับแล้วจะติดใ
Reply
 
 
+3 # ชอบตลาดน้ำบางพลี 2012-09-15 00:11
ไปมาแล้ว ของน่ากินมากมาย ได้นมัสการหลวงพ ่อโต อึมซื้อยูคูเลเล ่กลับมาเล่นหนึ่ งตัว สนุกดี
Reply
 
 
0 # ชอบตลาดน้ำบางพลี 2012-09-15 00:13
ดีครับ
Reply
 
 
+1 # หนิงกี๊ 2012-10-18 07:42
ไปแน่ๆ อยากไปเที่ยวอยา กไหว้พระนั้นคือ ประเด็นสำคัญ
Reply
 
 
-1 # hying 2012-12-22 18:40
น่าไปเที่ยว มาก ๆเลยค่ะ
Reply
 
 
+2 # kk 2012-12-30 12:41
วันหยุดจันทร์ที ่ 30 ธค 2555 ตลาดเปิดไหมคะ
Reply
 
 
-1 # คนเดินทาง 2013-01-17 05:27
ตลาดแคบมาก อยากให้ขยายทางเ ดินหน่อย หยุดซื้อของทางเ ดินก็ไม่มีแล้ว ร้านขนมชั้นทำไม ต้องโวยวาย พูดไม่เพราะเลย ปรับปรุงนิดนึง เข้ามาแค่ร้านนั ้นตั้งตู้กระจกอ อกมาเกย เอาออกมาตั้งกลา งทางเดินดีกว่าม ั้ย
Reply
 

Add comment

Follow us for Live Updates and Pictures on Twitter!
ติดตามอัพเดทล่าสุดที่ ทวิตเตอร์

คอมเม้นล่าสุด

NEWS - ข่าวน่าสนใจ


Car Free Day in Samut Prakan 2012
International Car Free Day is an international event that takes...


Free Entry to Ancient Siam this week
One of the places that I always recommend to visit...


ตักบาตรพระ 11,111 รูป สมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมพุทธรักษา ภาคีสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมชาวพุทธสมุทรปราการ เครือข่ายชาวพุทธและภาคเอกชน กำหนดจัด “โครงการตักบาตรพระ 11,111 รูป...


Paknam Post Newspaper January 2012
PAKNAM POST NEWSPAPER: The latest edition...


Children's Day 2012
Ms. Wanida Bunprakhong, Governor of Samut Prakan, on Saturday 14th...

หนังสือพิมพ์ ปากน้ำโพสต์ ประจำเดือน เมษายน 53

เรื่องเด่น

We have been working so hard and need caffeine to survive, if you like our services then please buy us a cuppa coffee to keep things going.